O projektu

Osnovni cilj projekta “Heritage & Sport” je povećati nivo fizičke aktivnosti dece sa mentalnim i fizičkim smetnjama u razvoju u osnovnom obrazovanju. Partneri su svesni da postoji potreba za inovativnim pristupima za motivisanje i uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti. Jedna od najvećih prepreka za učešće sve dece u redovnim sportskim aktivnostima je pristupačnost. U projektu “Heritage & Sport” partneri će prikupiti tradicionalne evropske igre i sportove iz partnerskih zemalja i izraditi Priručnik tradicionalnih igara i sporta koji će biti prilagođen potrebama dece sa smetnjama u razvoju. Prilagođavanje igara će slediti modularni metodološki pristup, kako bi se prilagodili grupama koje imaju najviše problema za učešće u sportskim aktivnostima. Organizovaćemo radionice i onlajn treninge volontera i nastavnika, i sportske događaje u svim partnerskim zemljama koji će se održavati na javnim površinama kao što su parkovi, otvoreni prostori u prirodi i drugi besplatni javni sportski objekti kako bi se uključila sva deca bez obzira na prihode njihovih roditelja.

Aktivnosti projekta “Heritage & Sport” uključuju mnogo različitih rezultata koji su kreirani da povećaju nivo fizičke aktivnosti dece kroz direktne alate, ali i kroz istraživanja i preporuka za donosioce javnih politika. Svi rezultati projekta uključuju:

  1. Izveštaj o analizi istraživanja
  2. Preporuke za donošenje javnih politika
  3. Vodič najboljih praksi za motivisanje dece da budu više fizički aktivni
  4. Priručnik tradicionalnih evropskih igara/sportova
  5. Platforma za e-učenje
  6. Priručnik za nastavnike i volontere
  7. Priručnik za sportske aktivnosti, motivacione strategije i ishranu dece