E-learning

Osnovni cilj projekta “Heritage & Sport” je povećanje nivoa fizičke aktivnosti dece sa smetnjama u razvoju u osnovnom obrazovanju. Partneri su svesni da postoji potreba za inovativnim pristupima za motivisanje i uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti. Jedna od najvećih prepreka za učešće sve dece u redovnim sportskim aktivnostima je pristupačnost. U projektu “Heritage & Sport” partneri su razvili različite materijale za rešavanje problema niskog nivoa fizičke aktivnosti dece u osnovnom obrazovanju. Svi materijali su prikupljeni na onlajn platformi kako bi svi zainteresovani mogli da nauče i implementiraju ih u svojim organizacijama. Za učenje materijala napravili smo dugmad koja omogućavaju učesnicima da preuzmu sve materijale na različite uređaje i da mogu da se koriste za učenje. Materijali uključuju: Izveštaj o analizi istraživanja, Preporuke za donosioce javnih politika, Vodič najboljih praksi za motivisanje dece da budu fizički aktivna, Priručnik prilagođenih tradicionalnih evropskih igara/sportova, Platforma za e-učenje, Priručnik za nastavnike i volontere, Priručnik za sportske aktivnosti, motivacione strategije i ishranu dece.

U prvim fazama projekta analizirali smo probleme dece sa intelektualnim smetnjama u razvoju za učešće u sportskim aktivnostima. Sproveli smo analizu istraživanja i kreirali preporuke. Ovaj radni paket takođe uključuje kreiranje vodiča najboljih praksi, gde su partneri prikupili najbolje prakse iz zemalja partnera. U nastavku možete preuzeti oba dokumenta na engleskom jeziku:

Glavni rezultat projekta je zbirka tradicionalnih evropskih igara i sportova iz partnerskih zemalja. Razvijen je Priručnik tradicionalnih igara i sporta koji će biti prilagođen potrebama dece sa smetnjama u razvoju. Prilagođavanja igara prate modularni metodološki pristup, kako bi se prilagodili grupama koje imaju najviše prepreka za prevazilaženje. Drugi važni rezultati projekta uključuju Priručnik za nastavnike i volontere i Priručnik za sportske aktivnosti, motivacione strategije i ishranu dece. Oba materijala će pomoći nastavnicima, trenerima i volonterima da bolje iskoriste prikupljene tradicionalne igre i razvrstaju i implementiraju metodologije za povećanje nivoa fizičke aktivnosti dece u osnovnom obrazovanju.

Kako biste završili kreirani program “Heritage & Sport”, pročitajte razvijene priručnike koji su dostupni na platformi.

Sve razvijene materijale možete preuzeti na vaše lične elektronske uređaje ili pročitati na onlajn u nastavku ukoliko učesnici više vole da čitaju dokumente onlajn i ne žele da ih preuzimu: