Το πρόγραμμα

Ο κύριος στόχος του έργου «Heritage & Sport» είναι να αυξηθεί η σωματική δραστηριότητα των παιδιών με ψυχικές, αναπτυξιακές και σωματικές αναπηρίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εταίροι του προγράμματος αναγνωρίζουν την ανάγκη για καινοτόμες προσεγγίσεις προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην συμμετοχή όλων των παιδιών σε τακτικές αθλητικές δραστηριότητες είναι η προσβασιμότητα. Στο έργο «Heritage & Sport» οι εταίροι θα συλλέξουν παραδοσιακά ευρωπαϊκά παιχνίδια και αθλήματα από όλες τις χώρες των εταίρων και θα αναπτύξουν ένα εγχειρίδιο παραδοσιακών παιχνιδιών και αθλημάτων, το οποίο θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. Οι προσαρμογές στα παιχνίδια θα ακολουθήσουν μια ενιαία μεθοδολογία προσέγγισης, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ομάδες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα εμπόδια. Σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε εργαστήρια και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις για εθελοντές και εκπαιδευτικούς, καθώς και αθλητικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων μας. Οι εκδηλώσεις αυτές θα λάβουν χώρα σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα και άλλες δωρεάν δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να επιτρέψουμε τη συμμετοχή όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως του εισοδήματος των γονιών τους.

Μέσω των δραστηριοτήτων του έργου «Heritage & Sport», στοχεύουμε σε αποτελέσματα που εστιάζουν στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών. Αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν τόσο από άμεσα εργαλεία όσο και από έρευνα και συστάσεις. Στα αποτελέσματα του έργου συμπεριλαμβάνονται:

  1. Αναφορά έρευνας
  2. Συστάσεις και προτάσεις
  3. Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών
  4. Εγχειρίδιο Παραδοσιακών Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών/Αθλημάτων με προσαρμογές για διαφορετικές ανάγκες
  5. Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (E-learning)
  6. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για εθελοντές και εκπαιδευτικούς
  7. Εγχειρίδιο για αθλητικές δραστηριότητες, διατροφή και παροχή κινήτρων σε παιδιά